Stopgaoren Dirkien en Ziedepepieren Jantien

Stopgaoren Dirkien en Ziedepepieren Jantien

Et liekt wel vliegen mit et weer, daenkt Dirkien. Al daegen bin de druppen niet van de locht. Harrekrastus, je wodden d’r ok zo lui van en koold. Et wodt tied dat die gluui’jende gloed weer te zien is an de locht. Om huus henne is et ok zo nat. De grond is zuver zompig. Nog even dan daansen de kikkerties in de bleke. Ze huvert en gaot op zuuk naor nog een trui. Onder de bedstee moet d’r nog iene liggen van Moeke. Moeke zol ok zeggen: “Dirkien mien maegien, Pas op veur koolde. Rimmetiek hej’ gauwer as de honderdduuzend” Dirkien daenkt nog alledaegen an Moeke. Moeke het heur meer leerd dan de meester op ‘e schoele. Die kon niet vule mit heur beginnen. Lezen en schrieven gong niet te best. Heufdrekenen, dat kon Dirkien as de beste, as de sommen mar niet boven de twintig uutkwamen. De kiender in de klasse nuumden heur Domme Dirkien, mar de meester vun dat niet goed. Hi’j zee dat ieder meenske wel wat biezunders hadde mar ok niet iederiene had et stopgaoren uutvunnen. Dat was ok niet neudig want stopgaoren is d’r al. De kiender mossen lachen om et verhael van de meester. Ze nuumden heur niet meer Domme Dirkien mar veurtaon Stopgaoren Dirkien. Zi’jzels  had et verhael van meester niet zo goed snapt mar dat kwam geregeld veur. Moeke zee altied: “De snuggeren wodden burgemeester en de niet zo snuggeren zorgen dat hi’j eerpels in et bod kriegt”. Ien ding is wis. De burgemeester kan bi’j Dirkien wel eerpels haelen. Ze het alle jaoren weer beste bouw.

As ze Moeke’s trui vunnen het,  vuult ze de huud weer waarm wodden. Et is haost dreuge ziet ze deur de ruten. Now ziet ze ok dat de glaezen niet schoner wodden binnen van et regenwaeter en de leste winter. Et is ok al een hottien leden dat die een schotteldoek over de neuze had hebben. Veurig jaor krekt veurdat ze vuuftig wodde het ze d’r  op te zet west. Niet dat ze dat spesjaol veur de jaordag daon had. Nee, an een jaordagsfeessien het ze nog nooit  daon. D’r is ok gien meenske in de hiiele omkrieten die weet wanneer ze jaorig is. D’r het ok nog nooit iene op heur jaordag west. Moeke vun dat ok niet neudig. “Geldvergriemeri’je”, zee ze. Pappe het niet iens weten wanneer ze jaorig was. Hi’j het  nooit mit heur voeskt. Ze pakt de eekflesse en de schotteldoek. Et moet now drekt mar wezen. De blikken emmer en et statpannegien pakt ze van de keukenvloer. De ledder en de raegebolle staon altiet al buten.

Dirkien scharrelt de spullegies bi’j mekeer en loopt naor buten. Ze kiekt et heer es over. Waor zal ze es beginnen. De bovenlochten eerst mar. Mit de raegebol sliert ze henne en weer bi’j de kezienen langes. Spinnen en langpoten bin aorig ontdaon deur die drokte. Heur leven wodt d’r knap deur ontregeld. Ze bin niet bliede mit Dirkien heur ieverige bui’jje. Dirkien haelt een emmer waeter uut de regenbak. Ze zet de ledder tegen de mure. Zo kan ze d’r krekt bi’j. Mit et volle statpannegien smiet ze et waeter tegen de glaezen. Dan klimt ze de ledder op mit de schotteldoek over de nekke. As ze haost boven is gliedt heur de klompe heur van de tree, ze griept wild om heur henne en klettert mit ledder en al op de grond. Ze raost. De piene scheurt heur deur de botten. Dan blieft ze stille liggen.

Ziedepepieren Jantien van de overkaante staot zoas alle daegen aachter et gedien om de straote over te kieken. As ze niet an et hemmelen is dan hoolt ze de buurt in de gaten. Altiet vanaachter et gedien. De meensken mochten heur es zien. Nee, Jantien het et niet op meensken. Meensken brengen je niks, die willen allienig mar alles van je hebben.  Ok niet op beesten. Daor is ze vusen te schone veur. Alienig een peer kiepies het ze veur de eier mar die blieven in et kiepehokke. Zo het ze d’r haost gien rommel van.Wat ziet ze now?  Stopgaoren Dirkien zal de butenboel doen? Dat mag wel in de kraante. Die vieze todde laot huus en hiem aanders mar bot versloeren. Et is heur een grieze zoas et daor om toe gaot. Now et zal vandaege warkelik wezen. Die domme doedel zal de ledder op. Zol dat wel vertrouwd wezen? Die oolde ledder is krekt zo verrot as de kezienen waoras et ding al wel dattig jaor tegenan staot.  Et is eins een schaande veur de buurte  zoas de boel d’r bi’j Dirkien henne ligt.  Zokke meensken as Stopgaoren Dirkien, die et benul niet hebben, mossen ze verbieden om zelsstannig een huusholding te hebben. Och heden, moej’ kieken, now gaot ze ok nog op die oolde klompen naor boven. Dat komp niet goed. OEH….

Daor ligt ze veur dood. Wat moej’ now toch. Ze gaot d’r niet henne. Nee, dat gebeurt niet .Dat durft ze niet.  Mar je kun’ een meenske daor dochs niet starven laoten. Ze schoevelt wat aachter et gedien henne en weer. Zol buurman et niet zien hebben. Och, nee die is ommes krekt mit de bosschoppentasse naor de winkel zet.  Dan heurt ze et raozen van Dirkien weer. Inienen loopt ze d’r henne.  Zomar striekt ze Dirkien over et vieze pruukien haor. Ze belt 112. Stopgaoren Dirkien wodt naor et ziekenhuus brocht.

In et ziekenhuus wodt Dirkien hulpen an heur kepotte heupe en aarm. Ze wodt ontdaon van de smerigte van de huud. Van et Leger des Heils komt kleraosie. Ze holen heur daor een peer weken om wat op te knappen. Dan moet ze naor huus.De zorgverzekering staot dit verblief niet langer toe. Maotschoppelik wark bemuui’t heur d’r mit. Naor huus is niet meuglik. Dirkien kan heur beslist allienig niet redden. Dan nog mar een peer weken naor et verpleeghuus. De fysiotherapeut doet zien best mar et blieft klongelen mit de heupe. De trappe op gaot nooit meer. De aarm is zo raer breuken dat die nog wel een tied in de doek zitten moet. Dochs moet ze now weer naor huus. Et ziekefoons betaelt niet langer. D’r wodt nog nog perbeeert om de zorg in te schaekelen. Die zien et niet zitten om in de smerige bende van Dirkies huus de patient op te vangen. Ze kun dat ok niet in de zestien menuten op een dag die daorveur staot. Et huus zol ok eerst anpast wodden moeten. Ze kun Dirkien niet wassen bi’j de kraene van et anrecht. In bedde helpen en d’r uut kan ok niet. Ze kriegen heur niet boven. Geld veur anpassings bin d’r niet meer in de gemientepot. Femilie en ere maantelzorgers bin niet veurhanen. Dochs wodt Dirkien in een taxi zet op huus an. De sjauffeur helpt Dirkien In een stoel. Daor zit ze dan. Now moet ze waachten op heur aende, de dood.

Ziedepepieren Jantien daenkt vanaachter de gedienen: Ha’k heur mar  gien hulpe beuden dan was ze doe al uut de tied raekt. Now moet die stumper ok nog kreperen.

Jimmy    15-3-14

Graeg vernemen we jow reaksie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.